Gimnazijos vizija

Šiuolaikiška, atvira kaitai, inovacijoms, moderni gimnazija, glaudžiai bendradarbiaujanti ir vykdanti bendrus projektus su Lietuvos aukštųjų mokyklų akademinėmis bendruomenėmis ir mokyklomis partnerėmis, orientuota į moksleivių gebėjimų ugdymą, vertybinių nuostatų lavinimą, ruošianti jaunuolius gyventi nuolat besikeičiančioje pilietinėje visuomenėje.

Gimnazijos misija

Sudaryti patrauklias, saugias ugdymo(si) sąlygas Kauno miesto 14-18 metų mokiniams, teikti pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programų bei neformalaus švietimo kokybišką ugdymą, ruošti visapusiškai išsilavinusį, gebantį konkurencingai veikti besikeičiančioje visuomenėje Lietuvos pilietį.

Gimnazijos vertybės ir filosofija

Ugdymo kokybė – kokybiškas, įvairiapusis išsilavinimas, įvairių gebėjimų ir polinkių
mokiniams.

Tolerancija – gebėjimas darniai gyventi bendruomenėje.

Pilietiškumas – aktyvaus Lietuvos Respublikos piliečio ugdymas.

Demokratiškumas – mokinio, gebančio įveikti sunkumus, ugdymas.

Gimnazijos šūkis

Tobulėk mokydamasis.

Gimnazijos prioritetai

Pamokų kokybė.

Gebėjimas teorines žinias pritaikyti praktikoje.

Pilietiškumo ugdymas.

IT panaudojimas ugdymo procese.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-11-03

Prieinamumas