Viešųjų paslaugų tyrimas

2017-05-26

Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimas

Tiriamieji

Tyrime dalyvavo 2-4 gimnazinių klasių mokiniai ir jų tėvai. Iš viso buvo apklausti 198 (35 proc.) mokinių, 158 (28 proc.) mokinių tėvai ir globėjai.

Tyrimo eiga

Tyrimas atliktas Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje 2012 – 2013 mokslo metais. Tiriamųjų buvo prašoma užpildyti anonimiškus klausimynus. Visiems tiriamiesiems buvo pateikta tyrimo atlikimo instrukcija. Jie buvo perspėti apie duomenų konfidencialumą bei kokiu tikslu atliekamas tyrimas.

Tyrimo metodai ir metodika

Tyrimo duomenys buvo renkami naudojant du originalius mokyklos išorės vertinimo tikslu parengtus klausimynus mokiniams ir jų tėvams. Klausimynais buvo siekiama išsiaiškinti viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimą.

Tyrimo rezultatai ir išvados

Tėvų atstovai tvirtina, kad šią gimnaziją savo vaikams renkasi kaip saugią, pasižyminčią gerais pasiekimais, tenkinančią mokinių poreikius, turinčią savo veidą ugdymosi instituciją. 92,9 proc. mokinių didžiuojasi, kad mokosi šioje gimnazijoje, teiginiui „Esu patenkintas, kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje” pritaria ir 98,7 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų.

82,7 proc. mokinių teigia, kad mokykla yra jauki ir tvarkinga. Ugdymo įstaiga įsikūrusi trijuose skirtingais metais statytuose pastatuose. Gimnazijoje yra 50 kabinetų, 2 informacinių technologijų kabinetai, kompiuterizuotas informacinis centras – biblioteka, viena didelė ir dvi mažos sporto salės, 260 vietų valgykla, lauko sporto aikštynas, 100 vietų sporto salė. Visuose kabinetuose veikia internetas. Ugdymo procesas vykdomas tinkamose patalpose. Gimnazija turi leidimą – higienos pasą. Dauguma kabinetų suremontuoti, erdvūs ir jaukūs, juose pakanka vietų saugiai ir jaukiai mokytis. 55,1 proc. mokinių pritaria teiginiui, kad mokyklos valgykloje gali skaniai pavalgyti, 60,6 proc. tėvų yra patenkinti maitinimu gimnazijos valgykloje. Gimnazijos biblioteka – patraukli ir funkcionaliai įrengta mokymosi erdvė, kur mokiniai gali pasikartoti namų darbus, surasti aktualios informacijos, čia atlikti papildomų užduočių pamokų metu ateina įvairių klasių mokiniai. Dauguma gimnazijos baldų yra geros kokybės, atnaujinti. Gimnazija turi nemažai šiuolaikinių ugdymo priemonių: projektorių, kompiuterių, interaktyvių lentų, todėl sudarytos pakankamai geros sąlygos informacinių technologijų naudojimui per pamokas. Ugdymo įstaigos erdves puošia mokinių projektiniai – kūrybiniai darbai, informaciniai stendai, sporto trofėjai, fotografijos, koridoriuose gimnazistai gali prisėsti ant minkštasuolių.

2001 m. mokykla iš dalies renovuota pagal energijos taupymo programą: apšiltintas ir pakeistas dviejų korpusų stogas, šildymo sistema, langai, durys, įrengta lauko krepšinio aikštelė, atnaujinta sporto salė ir dalis tvoros. 2013 m. planuojama atnaujinti renovuojamos pastato dalies stogą, pakeisti koridoriaus langus ir lauko duris, apšiltinti išorės sieną, pamatus, I aukšto grindis, atlikti šildymo ir karšto vandens, vėdinimo, apšvietimo, elektros instaliacijos darbus.

Tvarkaraštis sudaryti pagal galimybes laikantis higienos normų. Mokinių srautai skirstomi į grupes pagal individualius ugdymo planus. Savaitinių pamokų skaičius kiekvienam mokiniui neviršija maksimalaus ir nėra mažesnis už minimalų, nustatytą Bendruosiuos ugdymo planuose. Daugeliu atvejų sudarant tvarkaraštį suderinti mokytojo, mokinio ir dalyko interesai. Daugumai mokinių pamokų tvarkaraštis yra tinkamas ir keičiamas pagal jų poreikius.

Neformalus švietimas gimnazijoje organizuojamas pagal 8 sritis: sveikos gyvensenos, sporto, meninės raiškos, techninės kūrybos, kraštotyros, pilietinio ugdymo, gamtosaugos, ekologinio ugdymo, projektinės bei debatų klubo veiklos. Neformaliojo švietimo užsiėmimus lanko apie pusė (54,7 proc.) gimnazijos mokinių. Tyrimo duomenimis 54 proc. mokinių teigia „Mokykloje yra daug įdomių būrelių ir kitų užsiėmimų”, 56,5 proc. tėvų teigia, kad „Vaikas po pamokų mokykloje randa užtektinai įdomios veiklos ir užsiėmimų”.

Beveik visi gimnazijoje dirbantys pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą, reikiamą kvalifikaciją (daugumo mokytojų kvalifikacinė kategorija yra metodininkas) ir gali įgyvendinti gimnazijos uždavinius bei tenkinti mokinių ugdymosi poreikius. Iš 65 dirbančių pedagogų – 18,46 proc. ekspertai, 49,23 proc. – metodininkai, 24,62 proc. – vyr. mokytojai, 7,69 proc. turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 98,7 proc. tėvų yra patenkinti, kad jų vaikai mokosi būtent šioje mokykloje, pasitiki mokytojų kompetencija; 93 proc. tėvų pasitiki gimnazijos mokytojais kaip gerais dalyko specialistais. Administracija, mokytojai ir aptarnaujantis personalas nuoširdžiai ir maloniai bendrauja su tėvais, yra paslaugūs jiems ir kitiems asmenims.

Mokykloje yra aiški bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais tvarka. Tėvų informavimui apie vaiko mokymosi pažangą, pasiekimus ir lankomumą skirtos atvirų durų dienos, tėvų susirinkimai bei individualūs pokalbiai su mokytojais, specialistais, informacija pateikiama gimnazijos tinklapyje bei elektroniniame dienyne. 94,9 proc. tėvų teigia, kad jiems pakanka informacijos apie vaiko mokymąsi ir elgesį mokykloje. 83,5 proc. tėvų pritaria teiginiui, kad tėvų susirinkimai įdomūs ir naudingi. Atskirų mokinių pažangą stebi klasės vadovai, klasių valandėlių metu ją aptaria kartu su mokiniais. Taip pat mokykloje lyginami kelių metų pusmečių ir metiniai rezultatai, analizuojami klasių pažangumo pokyčiai. Jei pažangumo rezultatai blogėja, gimnazijoje imamasi priemonių: kalbasi su mokiniais, tėvais, mokytojais, ieškoma priežasčių ir jų sprendimo būdų. Remiantis tyrimo rezultatais mokytojai tiki, kiekvienas mokinys gali padaryti pažangą mokantis jo dalyko (pritaria 89,4 proc. mokinių), vertina vaiko pastangas ir tiki jo sėkme (pritaria 83,1 proc. tėvų).

Mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai yra geranoriški, draugiški, konstruktyvūs, skatinantys mokinius mokytis. 91,3 proc. mokinių mano, jog mokytojai mokinį gerbia kaip žmogų, asmenybę. Beveik visi mokiniai pagarbiai kalba apie mokytojus, dalį jų įvardina kaip dėstomų disciplinų lyderius. Tyrimo duomenimis 82,8 proc. mokinių teigia, kad „Daugelio mūsų mokytojų pamokos yra įdomios”. 87,7 proc. tėvų pritaria teiginiui, kad mokykloje gerbia tėvus ir vertina jų nuomonę. 71 proc. tyrime dalyvavusių mokinių teigia, jog mokiniai yra draugiški ir padeda vienas kitam. Daugiau nei du trečdaliai (72 proc.) tyrime dalyvavusių mokinių teigia, kad pasitiki savo bendraklasiais. 67 proc. mokinių per paskutinius du mėnesius nėra patyrę patyčių gimnazijoje. 96,4 proc. mokinių teigia, kad jaučiasi saugūs visoje mokykloje, 86,7 proc. tėvų įsitikinę, kad vaikai mokykloje yra saugūs, jų niekas neskriaudžia ir nežemina. Klasių mikroklimatas palankus mokymuisi.

Mokytojo aiškinimas pamokoje mokiniams suprantamas, vaizdus, kuriama aktyvų mokymąsi skatinanti aplinka, siūloma prasminga mokymosi veikla, naudojami įvairūs informaciniai šaltiniai, vaizdinės priemonės. Tačiau tik 20 proc. mokytojų pamokoje mokymąsi sieja su artimiausia mokinių aplinka, gyvenimiška jų patirtimi, akcentuoja įgytų žinių praktinį panaudojimą. Daugumai bendruomenės narių gerai žinomi ir suprantami susitarimai dėl pagalbos mokiniams. 80,1 proc. mokinių žino, į ką kreiptis ir kas gali jiems konkrečiu atveju patarti ar padėti, 78,5 proc. jų teigia, kad turi pakankamai žinių apie gimnazijoje specialistų teikiamą pagalbą. Mokiniai teigia, jog yra patenkinti mokytojų individualia pagalba. Tyrimo duomenimis 81,8 proc. mokinių pritaria teiginiu, kad jei nesupranta temos, visuomet gali klausti mokytojo, nueiti į konsultacijas. 84,1 proc. tėvų yra patenkinti mokyklos teikiama informacija apie specialistų (psichologo, socialinio pedagogo) pagalbą, kuria gali pasinaudoti vaikas, 62,8 proc. tėvų yra patenkinti pagalba, kurią mokykla teikia vaikui mokantis. 84,8 proc. tėvų teigia, jei vaikas ko nors nesupranta, visada gali pasiaiškinti pamokų ar konsultacijų metu.

Parengė: Gimnazijos vidaus įsivertinimo koordinacinė grupė

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-02-25

Accessibility
Copy link