Kauno Jono Jablonskio gimnazijos vertinimo sistema

Vertinimas – tai nuolatinis procesas, kuriame dalyvauja mokinys ir mokytojas. Jis padeda nustatyti pradinį lygį ar atskaitos tašką mokantis konkrečios sąvokos, konteksto ar įgūdžio.

Pagrindiniai vertinimo principai

Patikimumas

Aiškumas

Efektyvumas

Pagrįstumas

Vertinimo tikslai

Mokinių ir jų mokymosi vertinimas neatskiriama nuo mokymo ir mokymosi.

Vertinimas yra neatsiejama ugdymo turinio diferencijavimo dalis. Jis padeda nustatyti, ko mokiniui reikia, todėl galima tinkamai adaptuoti turinį, mokymo metodus ir veiklas.

Suteikia mokytojui galimybę išsiaiškinti ką jo mokiniai moka ir geba, ko jie dar nesugeba.

Padeda pateikti užduotis, skatinančias mokinio aktyvumą.

Ugdymo turiniui diferencijuoti parankiausi vertinimo būdai

Stebėjimas (siekiant sužinoti, kokie yra mokiniai ir kaip jie mokosi);

Pradinio lygmens rodiklis (taškas nuo kurio mokinys turėtų pradėti mokytis konkrečios sąvokos ar įgūdžio.Šis taškas nustatomas remiantis ankstesniu mokymusi );

Klaidų analizė (analizuoti daromų klaidų pobūdį);

Atlikto darbo įvertinimas( tikrinamieji, savarankiški darbai, diktantai, žodinės apklausos, referatai, pranešimai, namų darbai, testai).

Atsižvelgiant į ugdymo turinio diferencijavimą, moksleiviams keliami reikalavimai diferencijuojami. Mokinio žinios, supratimas, gebėjimai, lyginant su BP ir numatomais pasiekimais.

Kontrolinis darbas

Darbas rašomas daugiau nei 30 min., išėjus temą ar skyrių. Kontrolinio darbo data pranešama prieš mėnesį, tikslinama prieš savaitę.
Ištaisyti ir įvertinti kontroliniai darbai grąžinama per 1 savaitę nuo parašymo dienos. Mokiniai, praleidę kontrolinį darbą dėl pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti per dvi savaites nuo atvykimo (po ligos ar pan.) į mokyklą dienos.  Mokiniams, praleidusiems kontrolinį darbą be pateisinamos priežasties, mokytojas turi teisę skirti kontrolinį darbą pirmą mokinio atvykimo į mokyklą dieną.

Apklausa raštu

Darbas raštu, trunkąs mažiau nei 30 min. Apklausa atliekama ne daugiau kaip iš 1–2 pamokų medžiagos. Darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per savaitę. Rezultatai įrašomi į dienyną. Mokiniai, praleidę apklausą, atsiskaityti neprivalo. Apie apklausą mokiniai iš anksto neinformuojami.

Savarankiškas darbas

Darbas raštu, kurio trukmė pamokoje neribojama. Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų temų. Mokytojo nuožiūra savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kita informacine medžiaga. Patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai). Patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami ne vėliau kaip po 3 dienų. Savarankiško darbo įvertinimas įrašomas į dienyną. Apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent būtų reikalingos tam tikros priemonės: žinynai, žodynai ir kt.).

Apklausa žodžiu

Apie frontalinę apklausą būtina pranešti prieš 1 pamoką. Mokiniui praleidus pamoką be pateisinamos priežasties, mokytojas turi teisę kitą pamoką jį kviesti atsakinėti ir įvertinti. Apklausos rezultatų motyvuotas įvertinimas įrašomas į dienyną tą pačią pamoką. Mokiniui, nepasiruošusiam pamokai, mokytojas turi teisę skirti bet kokią to dalyko užduotį ir mokinio darbą įvertinti.

Interpretacija, rašinys, kūrybinis darbas
(pasakojimas, laiškas…)

Rašomieji darbai, rašomi 1–2 pamokas, apie juos pranešama prieš mėnesį, data tikslinama prieš savaitę. Darbai grąžinami ir įvertinimai paskelbiami per 2 savaites nuo parašymo dienos. Mokiniui, praleidusiam rašomąjį darbą dėl pateisinamos priežasties, atsiskaityti būtina per 2 savaites, be pateisinamos priežasties – per pirmą pamoką, mokiniui atvykus į mokyklą.

Laboratoriniai darbai ir praktikos darbai

Tikrinamieji darbai trunka ne mažiau kaip 35 min. Jų metu užrašomi teoriškai ar praktiškai atliktų tyrimų arba bandymų rezultatai. Apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš 1 pamoką. Laboratorinio (praktinio) darbo rezultatai paskelbiami per savaitę. Įvertinimas įrašomas į dienyną. Mokinys, neatvykęs į laboratorinį (praktinį) darbą, atsiskaityti neprivalo. Praktiniai (laboratoriniai) darbai atliekami nepriklausomai nuo to, kiek rašoma kontrolinių, rašomųjų darbų.

Referatai

Mokiniai, besimokantys B kursu ir norintys pagerinti pusmečio pažymį, 1 kartą per pusmetį gali rašyti referatą pasirinkta ar nurodyta tema (suderinę su dėstančiu mokytoju). Pristačius referatą, įvertinimas į dienyną įrašomas iš karto.

Projektiniai darbai

Parengiami iš vienos temos, bet gali būti ir integruoti. Apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Trumpalaikį projektinį darbą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 2–3 mokinius.

Galutinis įvertinimas rašomas susumavus šiuos kriterijus:
– atsakymą į temą ir pateiktą medžiagą;
– darbo pristatymą;
– darbo estetiškumą;
– atsakymus į papildomus mokytojo ar mokinių pateiktus 2–3 klausimus iš temos.

Kiekviena dalis vertinama dešimtbalės sistemos pažymiu ir vedamas aritmetinis vidurkis. Galutinis pažymys įrašomas į dienyną projekto pristatymo dieną.

Bandomieji egzaminai

Bandomieji egzaminai vyksta sausio–balandžio mėn., lietuvių k. spalio mėn. Mokiniams lietuvių k. bandomasis egzaminas yra privalomas, o kiti bandomieji egzaminai laikomi mokytojų nuožiūra. Darbai ištaisomi per dvi savaites ir rezultatai aptariami su mokiniais. Bandomojo egzamino pažymys įrašomas į dienyną. Dorinio ugdymo vertinimas – įskaita Kad gautų įskaitą, mokinys privalo per pusmetį atlikti dvi užduotis. Nevertinama nuomonė, požiūrio išsakymas, atsakymai į anketos klausimus, pasidalijimas emociniu patyrimu. Kūno kultūros vertinimas Vertinama dešimtbalės sistemos pažymiu. Vertinama mokinių pastangos, darbas pamokose, asmeninė pažanga bei lankomumas.

Mokinio žinios, supratimas, gebėjimai, lyginant su BP ir numatomais pasiekimais

Mokinio žinios, gebėjimaiPažymys
Žinios ir gebėjimai fragmentiški. Pasiekimų spragoms užpildyti reikia skirti papildomai laiko2 - 3
Žinios ir gebėjimai pakankami mokytis toliau4 - 5
Tvirti pagrindai mokytis toliau ir siekti dar geresnių rezultatų6 - 8
Geba laisvai operuoti įgytomis žiniomis, supratimu ir gebėjimais taikyti jas naujose situacijose9 - 10

Menų ir meninės raiškos vertinimas

Dailė

Vertinama dešimtbalės sistemos pažymiu.
11-12 klasėse vertinama už menišką, techniškai tvarkingą darbą, darbą pamokoje, darbo pristatymą laiku.
11-12 klasėse – už teorines žinias raštu ir po vieną referatą per pusmetį pasirinkta tema.

Braižyba

Vertinama dešimtbalės sistemos pažymiu.
Už tikslų, techniškai tvarkingą darbą, darbo pristatymą laiku ir darbą pamokoje. Muzikos raiška (vertinama įskaita)
„Įskaityta“ rašoma, kai mokinys aktyviai ir sistemingai dirba pamokoje bei be pateisinamos priežasties praleidžia ne daugiau kaip 2 pamokas. Jei praleidžia daugiau pamokų, už jas atsiskaito kitu laiku, ne per pamokas.

Pasirenkamųjų dalykų bei modulių vertinimas

Pasirenkamieji dalykai vertinami pažymiu.
Moduliai vertinami įskaita, išskyrus anglų k. modulį, jis vertinamas pažymiu. Pažymys integruojamas į bendrą mokomojo dalyko pusmečio vertinimą.

Pasiekimų vertinimo tvarka

Atsisiųsti

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-06-08