INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJĄ 2021 METAIS

Išankstinis kviečiamų mokytis mokinių sąrašas
Informacija apie laisvas vietas klasėse 2021-2022 metais.

1. Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Norint susipažinti su aprašu spausti čia.
2. Sudaryta šios sudėties mokinių priėmimo į Kauno Jono Jablonskio gimnazijos bendrojo ugdymo klases 2021 metais komisija (toliau – komisija): komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Zybartienė; komisijos sekretorius – kūno kultūros mokytoja Dovilė Šertvytienė; nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šapkauskienė, anglų kalbos mokytoja Jūra Žiaukienė, istorijos mokytoja Rasa Pranevičienė, chemijos mokytoja Vaida Matulevičiūtė, fizikos mokytoja Ineta Kaškonaitė, kūno kultūros mokytoja Vaiva Ramanauskienė.
3. Mokinių priėmimo į Kauno Jono Jablonskio gimnaziją 2021 metais komisijos darbo reglamentas patvirtintas Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktoriaus 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-41.  Norint susipažinti su reglamentu spausti čia.
4. Už prašymų mokytis Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje registravimą 2021 metais atsakinga raštvedė Neringa Baltrušaitienė.
5. Prašymų priėmimas pradedamas 2021 m. balandžio 1 d. 12 val.:
5.1. jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, prašymas pateikiamas per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema) adresu https://imokykla.kaunas.lt . Pilnametis asmuo prašymą mokytis teikia pats;
5.2. jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.
PASTABA. Karantino laikotarpiu nustatytos formos prašymas 5.2 papunktyje nurodytais atvejais pateikiamas elektroniniu paštu arba paštu. Prašymo forma čia. Užpildžius prašymą, jis nuskenuojamas ir atsiunčiamas gimnazijai elektroniniu paštu priemimas@kjjg.lt iš elektroninio pašto adreso, kuris nurodomas tame prašyme. Nesant galimybei pateikti prašymą elektroniniu paštu, jį galima atsiųsti paštu adresu: Aušros g. 3, 44173 Kaunas. Bus registruojami tik pilnai užpildyti ir pasirašyti prašymai. Prašymo sudarytojo elektroninio pašto adresas taps susirašinėjimo adresu.
5.3. po gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami, prašymus galima pateikti tik gimnazijoje. Esant karantinui vadovautis 5.2. papunkčio pastabose pateikta informacija.
6. Prašymo pateikimo data neturi įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.
7. Prašyme nurodoma:
7.1. asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta;
7.2. mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai);
7.3. asmens priėmimo mokytis data;
7.4. mokymosi klasė;
7.5. duomenys apie taikytinus pirmumo kriterijus;
7.6. tėvų vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ar elektroninio pašto adresas;
7.7. sutikimas, kad duomenys apie priimamą mokytis asmenį būtų gauti iš kitų institucijų;
7.8. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ KRITERIJAI

8. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami asmenys, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir pateikę tai liudijantį pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai.
9. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį šiuo eiliškumu priimami:
9.1. pirmumo teise gimnazijoje mokytis pageidaujantys asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota gimnazijos aptarnavimo teritorijoje. Interaktyvaus mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapio adresai skelbiami interneto svetainėje www.kaunas.lt. Jei prašymų pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį iš gimnazijos aptarnavimo teritorijos gauta daugiau, nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.
Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas:
9.1.1. asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
9.1.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygio programą.
10. Jei priimti visi 9 punkte nurodyti asmenys, į laisvas vietas šiuo eiliškumu gali būti priimti mokiniai, kurių:
10.1. deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra gretima gimnazijos aptarnavimo teritorijai. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta daugiau, nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims;
10.2. deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybėje, iš jų prioritetas teikiamas asmenims dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį papunktį gauta daugiau, nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje;
10.3. gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, iš jų pirmenybė (prioritetas) teikiama asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ KRITERIJAI

11. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
12. Mokyklą, kurioje pageidauja mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, asmenys renkasi patys. Priėmimas vykdomas šiuo eiliškumu:
12.1. į gimnaziją pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir baigę joje pagrindinio ugdymo programą;
12.2. jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje, taip pat prioriteto tvarka priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.
12.3. į laisvas vietas priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

PATEIKTŲ PRAŠYMŲ MOKYTIS GIMNAZIJOJE SVARSTYMAS, PRIĖMIMO ORGANIZAVIMA

13. Prašymai mokytis svarstomi tik gavus teisę pasinaudoti pirmumu priimti mokytis kriterijus pagrindžiančius ir patvirtinančius dokumentus. Šie dokumentai gimnazijai pateikiami ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki pirmojo gimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdžio, kurio data bus skelbiama gimnazijos svetainėje.
14. Komisijai apsvarsčius prašymus ir įvertinus priėmimo prioritetus sudaromi priimamų į gimnaziją asmenų sąrašai pagal klases.
15. Po ugdymo proceso pabaigos gimnazija elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis per tris darbo dienas informuoja prašymus pateikusius asmenis apie asmens, pageidaujančio mokytis, galimybę mokytis pasirinktoje gimnazijoje.
16. Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus (į kelias mokyklas) ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas (ar pagal prioritetą, ar pagal priskyrimą), kiti (-as) jo pateikti (-as) prašymai (-as) informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.
17. Sudariusi priimamų mokytis mokinių sąrašus, gimnazija iki 2021 m. birželio 30 d. nustato mokymo sutarčių pasirašymo datą, kurią skelbia gimnazijos interneto svetainėje.
18. Mokymo sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų) ir priimamas mokytis mokinys. Atvykstant pasirašyti mokymo sutartis priimti mokiniai gimnazijai pateikia:
18.1. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
18.2.  specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka pateikia specialiuosius poreikius įrodančius dokumentus;
18.3. vaiko gimimo liudijimą.
19. Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą turi būti sutvarkyta teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
20. Nuo rugpjūčio 1 d. iki 2020-2021 mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas vietas gimnazijos klasėse.
21. 2021-2022 mokslo metais gimnazijai nustatytas šis klasių komplektų skaičius:

22. 2020-2021 mokslo metais planuojama komplektuoti šių modelių I-ąsias gimnazijos klases:

23. Susipažinus su 22 punkte pateiktais klasių modelių aprašais, prašome pasirinkti tik vieną klasę, kurioje norėtumėte mokytis, ir užpildyti šią formą: https://www.manoregistracija.lt/fb/priemimas_kjjg
24. Nepavykus įstoti į pasirinktą klasę, gimnazija siūlys kitų klasių modelius.
25. Visa informacija dėl motyvacinių pokalbių priimant į pasirinktų modelių klases bei kitų veiklų teikiama gimnazijos interneto svetainėje.

MOKINIŲ PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL TARPTAUTINIO BAKALAUREATO UGDYMO PROGRAMAS

1. Mokytis pagal tarptautinio bakalaureato programas į mokyklų tarptautinio bakalaureato programų klases priimami mokiniai iš visos Savivaldybės teritorijos, jei yra laisvų vietų – ir iš gretimos savivaldybės, laisvu savo pačių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu. Priimant mokytis mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su pagrindiniais taikomais ugdymo proceso ypatumais, integruoto dalykų ir užsienio kalbų mokymo specifika, tarptautinio bakalaureato vertybinėmis nuostatomis ir visuminio mokymo filosofija.
2. Asmenys mokytis pagal tarptautinio bakalaureato programas priimami konkurso būdu, atsižvelgiant į jų metinius mokymosi pasiekimų rezultatus ir motyvacijos mokytis tarptautinio bakalaureato programos klasėse įvertinimo rezultatus. Minėtoms kompetencijoms įvertinti organizuojama:
2.1. TB MYP klasėms: bendrųjų gebėjimų patikrinimas (lietuvių kalba, anglų kalba ir matematika) pagal Tarptautinio bakalaureato reikalavimus vykdomas 2021 m. gegužės 17 dieną 15.00 val., motyvacinis pokalbis su mokiniais vykdomas 2021 m. gegužės 20 d. 14.00-19.00 val.
2.2. TB DP klasei: bendrųjų gebėjimų patikrinimas (lietuvių kalba, anglų kalba ir matematika) pagal Tarptautinio bakalaureato reikalavimus vykdomas 2021 m. gegužės 19 d. 15 val., motyvacinis pokalbis su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais)  vykdomas 2021 m. gegužės 27 d. 14.00-19.00 val.
3. Stojantys į Tarptautinio bakalaureato diplomo programą prašymo formą rasite čia.

Visa informacija apie TB DP ugdymo programą pateikiama gimnazijos svetainėje internete adresu: https://jablonskis.kaunas.lm.lt/tarptautinis-bakalaureatas/ .

____________________________

Mokinių priėmimo klausimais informaciją teikia
DP koordinatorė Jūratė Zybartienė, mob. tel. +370 683 70328

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2021-06-22