INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJĄ 2022 METAIS

1. Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 (suvestinė redakcija 2021-12-23) „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Susipažinkite su aprašu  čia.

2. Sudaryta šios sudėties mokinių priėmimo į Kauno Jono Jablonskio gimnazijos bendrojo ugdymo klases 2022 metais komisija (toliau – komisija):
2.1. komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Zybartienė;
2.2. komisijos sekretorius – kūno kultūros mokytoja Dovilė Šertvytienė;
2.3. nariai: socialinė pedagogė Inga Žumbienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šapkauskienė, anglų kalbos mokytoja Viktorija Bitkevičienė, matematikos mokytoja Aušra Rutkienė, anglų kalbos mokytoja Smiltė Matulionytė, kūno kultūros mokytoja Vaiva Ramanauskienė.

3. Mokinių priėmimo į Kauno Jono Jablonskio gimnaziją 2022 metais komisijos darbo reglamentas patvirtintas Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-14. Susipažinkite su reglamentu čia.

4. Už prašymų mokytis Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje registravimą 2022 metais atsakinga administratorė Diana Bulanovienė.

5. Mokinių priėmimo klausimais informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Zybartienė, mob. tel. +370 683 70328; dokumentų specialistė Neringa Baltrušaitienė +370 683 69662

PRAŠYMŲ MOKYTIS GIMNAZIJOJE TEIKIMAS

6. Prašymai priimti mokytis teikiami nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d.  Pateikę prašymą mokytis mūsų gimnazijoje, nepamirškite pasirinkti klasių modelius ir užpildyti anketą: https://forms.gle/RchLbHYpN6uDiCuE9 

7. Prašyme nurodoma:
7.1. asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta;
7.2. mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai);
7.3. asmens priėmimo mokytis data;
7.4. mokymo klasė;
7.5. duomenys apie taikytinus pirmumo kriterijus;
7.6. tėvų vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ir el. pašto adresas;
7.7. sutikimas, kad duomenys apie priimamą mokytis asmenį būtų gauti iš kitų institucijų;

7.8. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi. 
8. Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, prašymas pateikiamas per informacinę prašymų teikimo sistemą (toliau – informacinė sistema) adresu https://imokykla.kaunas.lt  (Pilnametis asmuo gali prašymą mokytis teikti pats.)

9. Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, užpildytas ir nuskenuotas prašymas pateikiamas elektroniniu paštu priemimas@kjjg.lt Prašymo formą rasite čia. 
Po gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami.

10. Stojantieji į Tarptautinio bakalaureato diplomo programą (III gimnazijos klasę) užpildytą ir nuskenuotą prašymą pateikia elektroniniu paštu priemimas@kjjg.lt Prašymo formą rasite čia. 
TB DP kandidatus prašome užpildyti registracijos anketą: https://forms.gle/HQBGV3RoPsc1Y8z56 

11. Apie pirmumo teise priimamus asmenis skatykite čia.  
11.1. į I-II gimnazijos klases – 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 aprašo punktai;
11.2. į III gimnazijos klases – 4.13, 4.14 aprašo punktai;
11.3. į Tarptautinio bakalaureato klases – 4.17 aprašo punktas. 

I-Ų GIMNAZIJOS KLASIŲ MODELIAI 2022-2023 m.m.

12. Pateikę prašymą per informacinę prašymų teikimo sistemą, susipažinkite su pateiktais I gimnazijos klasių modelių aprašais. Pildydami anketą galite pasirinkti du klasių modelius kuriuose norėtumėte mokytis. SVARBU: Nepatekus į pirmu prioritetu pasirinktą klasės modelį, gali būti siūlomas antras.
Norėdami pasirinkti klasių modelius, užpildykite anketą: https://forms.gle/RchLbHYpN6uDiCuE9 

13. Pateikus prašymą priimti mokytis ir pasirinkus norimą klasės modelį, prašome atsiųsti I pusmečio (II trimestro) pažymių suvestinę elektroniniu paštu priemimas@kjjg.lt

PATEIKTŲ PRAŠYMŲ MOKYTIS GIMNAZIJOJE SVARSTYMAS, PRIĖMIMO

Dėl didelio stojančiųjų skaičiaus ir norėdami kuo anksčiau suformuoti klases bei informuoti Jus apie įstojimą, ankstiname motyvacinių pokalbių datas.

14. Gegužės 2 d. 15.00 – 17.30 val.

Bendrųjų gebėjimų (lietuvių, anglų kalbų ir matematikos) testas stojantiems į Tarptautinio bakalaureato MYP (I gimnazijos klasę). Jei I prioritetu renkatės TB MYP klasę, o II prioritetas yra dvikalbė klasė – du kartus testo laikyti nereikia. Daugiau informacijos rasite čia.

Gegužės 9 d. 15.00 – 19.00 val. Motyvaciniai pokalbiai stojantiems į Tarptautinio bakalaureato MYP (I gimnazijos klasę). Kandidatai į motyvacinius pokalbius bus kviečiami asmenine žinute ne vėliau, kaip 2 darbo dienos iki pokalbio (klasės pasirinkimo anketoje nurodytu mokinio el. pašto adresu).

15. Gegužės 2 d. 15.00 – 17.30 val.

Bendrųjų gebėjimų (lietuvių, anglų kalbų ir matematikos) testas stojantiems į Tarptautinio bakalaureato diplomo programą (III gimnazijos klasę). Daugiau informacijos rasite čia.

Gegužės 17, 19 d. 15.00 – 19.00 val. motyvaciniai pokalbiai stojantiems į Tarptautinio bakalaureato diplomo programą (III gimnazijos klasę). Kandidatai į motyvacinius pokalbius bus kviečiami asmenine žinute ne vėliau, kaip 2 darbo dienos iki pokalbio (anketoje nurodytu el. pašto adresu).

16. Gegužės 3 d. 15.00 – 16.30 val. Bendrųjų gebėjimų (lietuvių ir anglų kalbų) testas stojantiems į dvikalbę (I gimnazijos klasę).

Gegužės 10 d. 15.00 – 19.00 val. motyvaciniai pokalbiai stojantiems į dvikalbę (I gimnazijos klasę). Kandidatai į motyvacinius pokalbius bus kviečiami asmenine žinute ne vėliau, kaip 2 darbo dienos iki pokalbio (klasės pasirinkimo anketoje nurodytu mokinio el. pašto adresu).

17. Gegužės 12 d. 15.00 – 19.00 val. motyvaciniai pokalbiai stojantiems į germanistikos, akademinę, kūrybinių industrijų (I gimnazijos klases). Kandidatai į motyvacinius pokalbius bus kviečiami asmenine žinute ne vėliau, kaip 2 darbo dienos iki pokalbio (klasės pasirinkimo anketoje nurodytu mokinio el. pašto adresu).

18. Gegužės 23/24 d. 15.00 – 19.00 val. motyvaciniai pokalbiai stojantiems į verslumo (I gimnazijos klases). Kandidatai į motyvacinius pokalbius bus kviečiami asmenine žinute ne vėliau, kaip 2 darbo dienos iki pokalbio (klasės pasirinkimo anketoje nurodytu mokinio el. pašto adresu).

Jeigu prašymas mokytis gimnazijoje bus pateiktas vėliau nei nurodytos testų ar motyvacinių pokalbių datos, bet ne vėliau nei 2022 m. gegužės 31 d., gimnazijoje bus organizuojamas papildomas testų ir motyvacininių pokalbių vykdymas.

19. Prašymai mokytis su teise pasinaudoti pirmumu svarstomi tik pateikus kriterijus pagrindžiančius ir patvirtinančius dokumentus. Šie dokumentai gimnazijai pateikiami ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki pirmojo gimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdžio, kurio data bus skelbiama gimnazijos svetainėje.

20. Po ugdymo proceso pabaigos gimnazija elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis per tris darbo dienas informuoja prašymus pateikusius asmenis apie asmens, pageidaujančio mokytis, galimybę mokytis pasirinktoje gimnazijos klasėje.

21. Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus (į kelias mokyklas) ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas (ar pagal prioritetą, ar pagal priskyrimą), kiti (-as) jo pateikti (-as) prašymai (-as) informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

22. Komisijai apsvarsčius prašymus ir įvertinus priėmimo prioritetus sudaromi priimamų į gimnaziją asmenų sąrašai pagal klases. 

23. Preliminarūs priimamų mokytis mokinių sąrašai rengiami nuo birželio 2 dienos.

24. Kviečiamų mokytis mokinių sąrašai skelbiami birželio 13 d. gimnazijos svetainėje.

25. Po birželio 15 d. mokymo sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų) ir priimamas mokytis mokinys.
Atvykstant pasirašyti mokymo sutartis priimti mokiniai gimnazijai pateikia:
25.1. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
25.2. specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka pateikia specialiuosius poreikius įrodančius dokumentus;
25.3. Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą turi būti sutvarkyta teisės aktų  nustatyta tvarka ir terminais.
25.4. 1 dokumentinę nutrauką mokinio pažymėjimui. 

26. Nuo rugpjūčio 1 d. iki 2022-2023 mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas vietas gimnazijos klasėse.

KLASIŲ KOMPLEKTAI 2022-2023 M.M.

KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA
IFORMACIJA APIE LAISVŲ VIETŲ SKAIČIŲ I – IV GIMNAZIJOS KLASĖSE
2022-2023 mokslo metams

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-06-02

LithuanianEnglishGermanUkrainianRussian