Priėmimas į gimnaziją 2017 metais

Prašymų priėmimas pradedamas 2017 m. vasario 20 d. 13 val.

Prašymai priimami gimnazijos raštinėje (esant dideliam teikiančių prašymus vienu metu asmenų skaičiui – dokumentų priėmimas vyks mokytojų kambaryje) darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

Pagrindinio ugdymo programos prašymas

Atsisiųsti

Vidurinio ugdymo programos prašymas

Atsisiųsti

Mokinys (ar jo tėvai), pageidaujantis pradėti mokytis, gimnazijos direktoriui pateikia:

Prašymą (už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų, nuo 14 iki 18 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų raštišką sutikimą)

Teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą (iki rugsėjo 15 d.)

Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą

Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas

Vaiko gimimo liudijimo kopiją

Kartu su prašymu rekomenduojama pateikti pažymą apie pageidaujančio mokytis asmens nuolatinę gyvenamąją vietą arba duoti sutikimą (nurodoma prašyme), kad mokyklos administracija informaciją apie deklaruotą gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka gautų iš institucijų

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-12-27 sprendimas Nr. T-671 „Dėl asmenų priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atsisiųsti

Mokinių priėmimo į Kauno Jono Jablonskio gimnaziją 2017 metais komisijos darbo reglamentas

Atsisiųsti

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017-02-7 sprendimu Nr. T-37 nustatyta gimnazijos aptarnavimo teritorija

Atsisiųsti

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-06-14