Paskutinis skambutis

2014-06-03

Pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šven­tė vi­sa­da ku­pi­na jau­du­lio, nuo­šir­du­mo, juo­ko, aša­rų… Šie­met pa­sku­ti­nis skam­bu­tis nu­skam­bė­jo dviem šimtams dvidešimt aštuoniems XVII-osios gimnazijos laidos abiturientams.

Gegužės 29 d. mūsų gimnazijos  abi­tu­rien­tai šven­tė Pas­ku­ti­nį skam­bu­tį. Iš ry­to apie šią ypa­tin­gą die­ną jie pra­ne­šė atva­ži­uodami­ į gimnaziją ba­lio­nais puoš­tais au­to­mo­bi­liais, ma­ši­nas ap­kli­ja­vę links­mais pla­ka­tais ir užrašais. Vėliau jie su­si­rin­ko į pa­sku­ti­nę pa­mo­ką su sa­vo auk­lė­to­jomis. Jai pa­si­bai­gus, lygiai vidurdienį , abi­tu­rien­tai buvo pakviesti į Paskutinio skambučio šventę, kurią  vai­ni­ka­vo dvy­lik­to­kų pa­dė­kos žo­džiai  mo­ky­to­jams, tė­ve­liams ir simbolinio mokyklos rakto perdavimas vienuoliktokams.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vytautas Gylys per­skai­tė įsa­ky­mą, leidžiantį abiturientams  laikyti brandos eg­za­mi­nus ir  palin­kė­jo sma­gios šven­tės, para­gi­no abiturientus  at­sa­kin­gai žiū­rė­ti į ne­tru­kus jų lau­kian­čius eg­za­mi­nus. Šventėje taip pat dalyvavo  Kauno miesto  sa­vi­val­dy­bės tarybos narys  Žydrūnas Garšva. Jis abi­tu­rien­tus pa­svei­ki­no su nau­jo ke­lio pra­džia ir pa­lin­kė­jo ge­ros klo­ties.

Jono Jablonskio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai pa­bai­gė moks­lo me­tus. Jų lau­kia tik brandos eg­za­mi­nų se­si­ja, ti­ki­mės, jog ji bus sėk­min­ga.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-05-27

Prieinamumas
Copy link