FORMALAUS UGDYMO PASIRINKIMAI
PAGRINDINIS UGDYMAS II DALIS (I ir II gimnazijos klasės)
Stojantys į I-ą gimnazijos klasę mokiniai turi galimybę pasirinkti vieną iš  siūlomų ugdymo modelių ir šioje klasėje mokytis dvejus metus.

 

ATMINTINĖ II-Ų GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS 2023 

FORMALAUS UGDYMO PASIRINKIMAI 
VIDURINIS UGDYMAS (III ir IV gimnazijos klasės)
Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus. III gimnazijos klasių mokiniams suformuojami individualūs ugdymo planai pagal jų pasirinkimus. Mokinys pats apsisprendžia, kelių bei kokių dalykų bendruosius ir išplėstinius kursus rinktis. Minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius – 28. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 8 skirtingų dalykų. Pasirenkamieji dalyko moduliai nėra skaičiuojami kaip atskiri dalykai.
Sudarytas individualusis ugdymo planas turėtų atspindėti mokinio galimybes ir siekius. Susidarant ugdymo planą labai svarbus orientyras – studentų priėmimo į pagrindines ir vientisąsias universitetines studijas sąlygos (išplėstinius kursus reikėtų rinktis tų dalykų, kurių reikės renkantis vieną ar kitą studijų programą). 

Individualus ugdymo planas III-IV gimnazijos klasėms

Atsisiųsti čia

DVI TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PROGRAMOS GIMNAZIJOJE

I gimnazijos klasių mokiniai gali rinktis Tarptautinio bakalaureato Middle Years Programme (MYP) programą.  MYP ugdymo programos trukmė – dveji metai (I ir II gimnazijos klasės), instrukcinės kalbos – lietuvių ir anglų. TB MYP programos tikslas – ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Šios programos centre yra mokinys, kuris prisiimdamas atsakomybę už savo mokymąsi įgyja šias kompetencijas:
Tiriamosios veiklos suvokimo ir prasmingo įvertinimo
Prezentavimo ir komunikavimo
Kritinio ir kūrybinio mąstymo
Refleksijos
Tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo
Laiko vadybos

Ugdymas organizuojamas integruojant Tarptautinio bakalaureato MYP ir nacionalinę programas, užtikrinant mokinių pasirengimą TB Diplomo ar nacionalinei vidurinio ugdymo programoms.
III gimnazijos klasių mokiniai gali rinktis Tarptautinio bakalaureato Diplomo programą (TB DP). Šios programos trukmė – dveji metai (III ir IV gimnazijos klasės), instrukcinė kalba – anglų. TB DP yra visuminio ugdymo programa, grįsta nuoseklumu bei vertybiniu ugdymu. Aukšti akademiniai reikalavimai, skatinamas holistinis požiūris į mokymąsi, ugdomas bendruomeniškumas bei žingeidumas. Baigiamieji egzaminai padeda mokiniams tinkamai pasiruošti studijoms aukštojoje mokykloje ir tolesniam gyvenimui. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta ir vertina geriausi pasaulio universitetai.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-02-13

Prieinamumas