Programų pasirinkimo galimybės

Individualus ugdymo planas III-IV gimnazijos klasėms

Atsisiųsti čia

Siekiame pritaikyti ugdymo organizavimą taip, kad ne tik 11-12, bet ir 9-10 klasių mokiniai pagal savo poreikius, galias ir polinkius turėtų didesnį dalykų programų, jų modulių pasirinkimą. Ieškome būdų, kaip mokiniams suteikti individualią pagalbą pasirenkant programas, kad jos atitiktų jų pasiekimų lygį, būtų geriau susietos su jiems patrauklia tolesnio mokymosi kryptimi ir/ar profesija. Tai leis mokiniams išsiaiškinti savo talentus, stipriąsias puses ir jomis remiantis pasiekti kuo aukštesnių rezultatų.

Gimnazija, atsižvelgdama į turimas sąlygas, išbando kelių dalykų mokymą privalomais ir pasirenkamaisiais moduliais, mokymo(si) intensyvinimą. 9-10 klasių lietuvių kalbos, matematikos, anglų k. ir gamtos mokslų (biologijos) bendrosios programos, suskirstytos moduliais.

Pasirenkamosios modulių programos atitinka 9-10 klasių mokinių pasiekimų lygį, jų polinkius ir poreikius, padės pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, pasirinkti mokymosi kryptį ir/ar būsimą profesiją. Siekiant įgyvendinti lankstesnį ugdymo proceso organizavimą, didinti mokinių mokymosi krypties pasirinkimo galimybes bei ugdyti jų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, projekto metu bus sukurtos ir išbandytos 11-12 klasių lietuvių ir anglų kalbų, matematikos, istorijos ir gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) bendrosios programos, suskirstytos moduliais.

Pasirenkamosios modulių programos atitiks 11-12 klasių mokinių pasiekimų lygį, jų polinkius ir poreikius, padės pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, pasirinkti mokymosi kryptį ir/ar būsimą profesijas.

Mokymosi būdų pasirinkimas

Tobulinamas ugdymo turinys:
– didinamos lietuvių kalbos, matematikos, geografijos, gamtos mokslų diferencijuoto ir individualizuoto mokymosi pasirinkimo galimybės 9-10 klasių mokiniams ir toks mokymas ir mokymasis išbandomas praktiškai;
– didinamos technologijų ir menų mokymo(si) pasirinkimo galimybės 9-10 klasių mokiniams: rengiamos ir išbandomos integruoto technologijų kurso ir integruota meninio ugdymo bendrosios programos ir metodinės rekomendacijos;
– didinamos mokymo(si) pasirinkimo galimybės 11-12 (3-4 gimnazijos) klasių mokiniams: rengiamos ir išbandomos į šiuolaikinę darbo rinką orientuotos technologijų ir menų programos, ir kūno kultūros moduliai.

Pagal „Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams“ aprašą, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2008-03-15 Nr. ISAK – 715. Nuo 2008-2009 mokslo metų Modelyje siūlomos galimybės dalį privalomų pamokų pasirinkti pagal savo pasiekimų lygį bei galimybės pasirinkti programas, programų modulius.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-04-05

LithuanianEnglishGermanUkrainianRussian