INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJĄ

1. Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Atsisiųsti

2. Sudaryta šios sudėties mokinių priėmimo į Kauno Jono Jablonskio gimnazijos bendrojo ugdymo klases 2018 metais komisija (toliau – komisija):
Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Zybartienė;
Komisijos sekretorius – mokytoja Dovilė Šertvytienė;
Nariai: mokytoja Jovyta Kumpienė,
mokytoja Dalia Sudarienė,
mokytojas Gabrielius Velička.

3. Mokinių priėmimo į Kauno Jono Jablonskio gimnaziją 2018 metais komisijos darbo reglamentas.

Mokinių priėmimo į Kauno Jono Jablonskio gimnaziją 2018 metais komisijos darbo reglamentas

Atsisiųsti

4. Už prašymų mokytis Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje registravimą 2018 metais atsakinga raštinės vadovė Neringa Baltrušaitienė.

5. Prašymų priėmimas pradedamas 2018 m. kovo 7 d. 12 val.:
5.1. jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, prašymas pateikiamas per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema) adresu www.imokykla.kaunas.lt;
5.2. jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

6. Prašymo pateikimo data neturi įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

7. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį:
7.1. pirmumo teise priimami gimnazijoje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje. Interaktyvaus mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapio adresai skelbiami interneto svetainėje www.kaunas.lt. Jei prašymų pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį iš gimnazijos aptarnavimo teritorijos gauta daugiau, nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;
7.2. priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
7.3. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

9. Prašyme nurodoma:
9.1. asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta;
9.2. mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai);
9.3. asmens priėmimo mokytis data;
9.4. mokymo klasė;
9.5. duomenys apie taikytinus pirmumo kriterijus;
9.6. tėvų vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ar elektroninio pašto adresas;
9.7. sutikimas, kad duomenys apie priimamą mokytis asmenį būtų gauti iš kitų institucijų;
9.8. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

10. Prašymai mokytis svarstomi tik gavus teisę pasinaudoti pirmumu priimti mokytis kriterijus pagrindžiančius ir patvirtinančius dokumentus. Šie dokumentai mokyklai pateikiami ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki pirmojo gimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdžio, kurio data bus skelbiama gimnazijos svetainėje.
10.1. Jei priimti visi 7 punkte nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmeniui siūloma rinktis kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

11. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

12. Mokyklą, kurioje pageidauja mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, asmenys renkasi patys. Į gimnaziją pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

13. Komisijai apsvarsčius prašymus ir įvertinus priėmimo prioritetus sudaromi priimamų į gimnaziją asmenų sąrašai pagal klases.

14. Gimnazija elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis per tris darbo dienas iki 2018 m. birželio 20 d. informuoja prašymus pateikusius asmenis apie asmens, pageidaujančio mokytis, galimybę mokytis gimnazijoje.

15. Pateikęs prašymą asmuo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po informacijos gavimo iš gimnazijos dienos informuoja gimnaziją apie savo galutinį apsisprendimą mokytis šioje gimnazijoje. Asmuo, nepateikęs šios informacijos iki nurodyto laiko, komisijos sprendimu gali būti išbrauktas iš priimtų mokytis asmenų sąrašų.

16. Sudariusi priimamų mokytis mokinių sąrašus, gimnazija nustato mokymo sutarčių pasirašymo datą iki 2018 m. birželio 29 d.
17. Atvykstant pasirašyti mokymo sutartis priimti mokiniai gimnazijai pateikia:
17.1. teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
17.2. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
17.3. specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;
17.4. vaiko gimimo liudijimo kopiją.

18. Nuo rugpjūčio 1 d. iki 2017-2018 mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas vietas gimnazijos klasėse.

19. 2018-2019 mokslo metais gimnazijai nustatytas šis klasių komplektų skaičius:

Eil. Nr.KlasėsMokyklos
pavadinimas
9 (I gimnazijos) 10 (II gimnazijos)
Iš viso
9–10
11 (III gimnazijos)12 (IV gimnazijos)
Iš viso
11–12
Iš viso mokykloje
12345678910
4.Kauno Jono Jablonskio gimnazijaKlasės6511551021
Vidurkis25262524272525

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-03-06

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Prieinamumas