Metodinės tarybos pirmininkė matematikos mokytoja metodininkė Laimutė Jocienė,
el. paštas:  laimute.jociene@kjjg.lt

Metodinių grupių veikla:
· nustato grupės metodinės veiklos prioritetus;
· derina ugdymo srities, dalyko turinio planavimą, ugdymo proceso organizavimą, vertinimą;
· aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves;
· derina vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą, aptaria jų naudojimą;
· aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitarti dėl mokomųjų dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūlos;
· planuoja ir organizuoja metodines savaites, mokinių olimpiadas, konkursus, gerosios patirties sklaidos renginius ir kt. renginius;
· dalijasi gerąja patirtimi;
· analizuoja ugdymo sėkmingumą ir mokinių pasiekimus.
· analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikius ir pasiūlą;
· teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais Gimnazijos Metodinei tarybai, vadovui, jo pavaduotojams ugdymui, Mokytojų tarybai.

Metodinių grupių pirmininkų kontaktai

Lietuvių kalbos metodinė grupėBernadeta Brazaitytė+370 37 20 23 37bernadeta.brazaityte@kjjg.lt
Užsienio kalbos (anglų) mokytojų metodinė grupėJūra Žiaukienė+370 37 20 23 37jura.ziaukiene@kjjg.lt
Antrųjų užsienio kalbų mokytojų metodinė grupėSalvija Elona Reveltaitė+370 37 20 97 39salvija.elona.reveltaite@kjjg.lt
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinė grupėVitalija Krikščiūnienė+370 37 20 23 37vitalija.kriksciuniene@kjjg.lt
Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupėAsta Saulienė +370 37 20 23 37asta.sauliene@kjjg.lt
Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupėJūratė Blažienė+370 37 20 23 37 jurate.blaziene@kjjg.lt
Menų, dorinio ugdymo ir technologijų mokytojų metodinė grupėIlona Murašovienė+370 37 20 23 37 ilona.murasoviene@kjjg.lt
Fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupėVaiva Ramanauskienė+370 37 20 23 37 vaiva.ramanauskiene@kjjg.lt
Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupėInga Žumbienė+370 683 62140inga.zumbiene@kjjg.lt
Tarptautinio bakalaureato programų mokytojų metodinė grupėJūratė Zybartienė+370 683 70328jurate.zybartiene@kjjg.lt

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-06-08

Prieinamumas