Gimnazijos Taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, ir jų tėveliams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams, vienijanti gimnazijos bendruomenę, siekiančią bendrų ugdymo bei lavinimo tikslų. Gimnazija vadovaujasi nuostatais, kuriuos tvirtina gimnazijos taryba.

https://i0.wp.com/jablonskis.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2021/11/taryba.png?w=900&ssl=1

Gimnazijos tarybos funkcijos

– Nustato gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;

– Aprobuoja gimnazijos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;

– Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

– Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;

– Inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;

– Svarsto gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja lėšų paskirstymą, prižiūri gimnazijos ūkinę finansinę būklę.

– Skiria tėvų atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoja savo atstovą stebėtojo teisėmis į atviro konkurso gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisiją.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2021-11-25

LithuanianEnglishGermanUkrainianRussian