Gimnazijos Taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, ir jų tėveliams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams, vienijanti gimnazijos bendruomenę, siekiančią bendrų ugdymo bei lavinimo tikslų. Gimnazija vadovaujasi nuostatais, kuriuos tvirtina gimnazijos taryba.

Gimnazijos tarybos funkcijos

– Nustato gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;

– Aprobuoja gimnazijos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;

– Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

– Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;

– Inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;

– Svarsto gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja lėšų paskirstymą, prižiūri gimnazijos ūkinę finansinę būklę.

– Skiria tėvų atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoja savo atstovą stebėtojo teisėmis į atviro konkurso gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisiją.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-03-27

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Prieinamumas