Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų ataskaitos

Atidaryti naršyklėje

Viešųjų pirkimų taisyklės

Atsisiųsti

Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių dalinio pakeitimo 2014-03-04

Atsisiųsti

Komisijos darbo reglamentas

Atsisiųsti

Pirkimų planas 2017 m.

Atsisiųsti

Skelbimai apie pirkimus

Atsisiųsti

Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo 2014-12-01

Atsisiųsti

Finansinė veikla

2018 m. I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas ir I ketvirčio biudžeto sąmatos vykdymo ataskaitos

Atsisiųsti

2017 m.

Aiškinamasis raštas prie 2017 metų finansinių ataskaitų

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-12-31

Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį likotarpį
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Ataskaitinio laikotarpio informcija pagal veiklos segmentus
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finasinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 ataskaitos aiškinamasis raštas

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-09-30 ir sutrumpintas aiškinamasis raštas

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-03-31

Atsisiųsti

2016 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31

Atsisiųsti1
Atsisiųsti2

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-03-31

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-03-31

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-06-30

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-09-30

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-06-30

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-09-30

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31

Atsisiųsti

2015 m.

Finansinės būklės ataskaita 2015-03-10

Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-03-10

Atsisiųsti

2015 m. I-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Atsisiųsti

2015 m. II-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskatos 2015-03-31

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskatos 2015-06-30

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskata 2015-09-30

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-09-30

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-10-31

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-12-31

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015-12-31

Atsisiųsti

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-04-12